Rzeczoznawca budowlany pełni samodzielną funkcję techniczną i jest ekspertem w dziedzinie budownictwa. To on wydaje opinie techniczne dotyczące stanu technicznego budynku oraz ekspertyzy budowlane dopuszczające nieruchomość do bezpiecznego użytku. Ile kosztuje rzeczoznawca budowlany? Gdzie szukać dobrego rzeczoznawcy budowlanego? 

Rzeczoznawca budowlany – definicja 

Zawód rzeczoznawcy budowlanego jest zawodem zaufania publicznego, a sam rzeczoznawca jest ekspertem w dziedzinie budownictwa, który pełni samodzielną funkcję techniczną. W związku z tym, aby uzyskać uprawnienia rzeczoznawcze, kandydat musi należy przejść długi proces przygotowawczy do zawodu. Rzeczoznawca budowlany musi mieć nieograniczone uprawnienia budowlane, wyższe wykształcenie z zakresu budownictwa i prawa budowlanego, posiadać co najmniej 10 lat doświadczenia we właściwej dziedzinie i dodatkowe doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz budowlanych. Dopiero spełnienie tych kryteriów będzie kwalifikowało kandydata na rzeczoznawcę budowlanego do opiniowania i orzekania w sprawach budowlanych i cywilnych z zakresu budownictwa. 

Rzeczoznawca budowlany może sporządzać opinie techniczne i ekspertyzy budowlane, a także brać udział w sprawach sądowych dotyczących prawa budowlanego jako tzw. świadek-ekspert. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego jest przyznawany na okres 10 lat przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 

Rzeczoznawca budowlany – obowiązki, kompetencje 

Rzeczoznawca budowlany jest uprawniony do przygotowywania i wydawania opinii technicznych i ekspertyz budowlanych budynków użytkowych. W każdym przypadku są to prawne dokumenty wydawane na zlecenie osób prywatnych, organów administracyjnych lub organów sądowniczych. Prawidłowo sporządzona ekspertyza budowlana może być przez sąd brana pod uwagę jako dowód w sprawie lub opinia ekspercka w postępowaniu cywilnym i sądowym. Poza tym rzeczoznawca budowlany może doradzać w kwestiach technicznych i inwestycyjnych dotyczących kupna i sprzedaży budynku, świadczyć doradztwo budowlane i sprawować nadzór inwestorski i techniczny nad budową. Ekspert w dziedzinie budownictwa może także wykonywać obowiązkowe i okresowe przeglądy techniczne budynków, sprawdzać stan technicznych budynków przeznaczonych do rozbudowy i remontu, projektować i wymiarować nieruchomości i kontrolować budynki użytkowe. 

Sporządzona przez rzeczoznawcę budowlanego ekspertyza budowlana musi zawierać dane dotyczące aktualnego stanu technicznego budynku, wszystkich urządzeń i instalacji znajdujących się na jego terenie i działki budowlanej, na której zaprojektowano nieruchomość. Na podstawie ekspertyzy budowlanej rzeczoznawca budowlany może dopuścić budynek do użytku, wstrzymać tę decyzję lub cofnąć decyzję wydaną przez innego rzeczoznawcę budowlanego. 

Ile kosztuje rzeczoznawca budowlany? 

Koszty sporządzenia i wydania najprostszej ekspertyzy budowlanej dla małego budynku mieszkalnego oscylują w granicach 2,5-3 tys. zł. Musimy jednak pamiętać, że jest to wyłącznie koszt cząstkowy, ponieważ sam dokument może nas kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. Koszty sporządzenia ekspertyzy budowlanej zależą między innymi od tego, kto ją zleca i czy jest to osoba prywatna, czy np. organ sądowniczy potrzebujący opinii w sprawie cywilnej. Koszt usługi rzeczoznawcy budowlanego zależy też od miejsca wykonywania zlecenia i konieczności dodatkowych wyjazdów służbowych eksperta oraz prac odkrywkowych. W ich przypadku w cenę należy także doliczyć pokrycie kosztów potencjalnie powstałych w wyniku badań szkód budynku. Jeżeli prace rzeczoznawcze są skomplikowane i dotyczą np. katastrofy budowlanej wielkogabarytowego budynku, cena ekspertyzy budowlanej rośnie, a w koszty wlicza się także wynagrodzenie konsultantów, pracowników i dodatkowych ekspertów budowlanych biorących udział w oględzinach.   

Jak wybrać dobrego rzeczoznawcę budowlanego? 

To zapis w ekspertyzie budowlanej finalnie decyduje o tym, czy budynek zostanie dopuszczony do bezpiecznego użytku. Dlatego ważne jest, żeby rzeczoznawca budowlany był nie tylko fachowcem w dziedzinie budownictwa i rzeczoznawstwa, ale i miał doświadczenie w swojej pracy. Tylko na takiej podstawie będziemy w stanie ocenić, czy opinia techniczna została wykonana w sposób prawidłowy, obiektywny i rzetelny. Podczas wyboru dobrego rzeczoznawcy budowlanego powinniśmy kierować się opiniami i ocenami dotyczącymi jego pracy. Jeżeli nie posiadamy takiej wiedzy, możemy sugerować się wykazem prowadzonych przez niego dotąd spraw, których spis powinien znajdować się na stronie internetowej rzeczoznawcy lub izby, do której należy. Jeżeli nie możemy nigdzie znaleźć takich danych, a rzeczoznawca budowlany nie potrafi ich nam wykazać, powinniśmy zastanowić się nad wyborem kogoś innego. Bardzo ważną cechą świadczącą na korzyść eksperta jest też terminowość wykonywanych opinii technicznych. Jest to szczególnie istotne w przypadku spraw o wypłatę odszkodowania z tytułu błędów budowlanych. Obligatoryjnie rzeczoznawca budowlany musi posiadać ubezpieczenie OC, ponieważ ciąży na nim odpowiedzialność karna za wykonywane obowiązki.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane